Leping ja garantii

Home > Firmast > Leping ja garantii

1. Müügitingimuste kehtivus

1) Müügitingimused kehtivad AR Disain OÜ kaudu toote või teenuse ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja AR Disain OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) AR Disain OÜ jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.ardisain.ee

2. Hinnainfo

1) AR Disain OÜ toodud hinnad ei sisalda käibemaksu, kui ei ole märgitud teisiti. Käibemaks tuuakse arvel eraldi välja.
2) Toote hinnale lisandub transporditasu.
3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (10 päeva pärast tellimuse vormistamist).
4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja AR Disain OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub AR Disain OÜ andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava, tellitava või tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub AR Disain OÜ-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.
2) Müügileping jõustub pärast Tarbija tehtud ettemakse laekumist AR Disain OÜ pangakontole.

4. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist valmistab/komplekteerib AR Disain OÜ tellimuse ning teavitab klienti orienteeruvast tarneajast.
2) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
3) AR Disain OÜ ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kauba transpordiks on pakutud kliendile õiget aega, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida AR Disain OÜ ei saanud mõjutada ega ette näha.

5. Vääramatu jõud

1) AR Disain OÜ ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida AR Disain OÜ ei saanud mõjutada või ette näha.

6. Isikuandmete töötlemine

1) Tarbija annab veebilehele andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.
2) AR Disain OÜ on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi enda ettevõtte reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.
3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.
4) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku ning tellinud uudiskirja.

7. Pretensioonide esitamise kord

1) AR Disain OÜ vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul AR Disain OÜ poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.
2) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.
3) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad AR Disain OÜ ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab AR Disain OÜ.
4) AR Disain OÜ ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.
5) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@ardisain.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus ning võimalusel pildid.
6) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
7) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.
8) Tarbijal on õigus nõuda AR Disain OÜ ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui AR Disain OÜ ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, AR Disain OÜ ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

8. Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui AR Disain OÜ on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus AR Disain OÜ pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

© Kõik õigused kaitstud